Çerez Örnek
canlı destek

Araştırma Laboratuvarları

 

Biyofizik Araştırma Laboratuvarı

Laboratuvarda yapılan çalışmalar ile ilaçların, antioksidanların ve pek çok gıda etken maddelerinin, hücrelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinde çok önemli rollere sahip olan hücre membranlarıyla etkileşimleri spektroskopik ve kalorimetrik teknikler kullanılarak incelenmektedir. Fourier Transform Infrared (FTIR) Spektroskopisi ile elde edilen moleküler seviyedeki bilgiler, hücre makromoleküllerinden protein ve lipitlerin etkileşimlerini, ayrıca ilaçların hücrenin bu makromoleküllerde meydana getirdiği değişimleri anlamaya ve yorumlamaya yaramaktadır. Diferansiyel Tarama Kalorimetresi (DSC), lipit faz geçişlerinin araştırılmasında, model lipit membranları ile biyoaktif bileşiklerin etkileşiminin belirlenmesinde ve model lipit çift tabakaları ile katkı maddelerinin moleküler etkileşimlerinin çalışılmasında kullanılmaktadır.

 

İletişim: Dr. Öğr. Üyesi İpek Şahin

 

 

 

Dinamik Sistemler Araştırma Laboratuvarı

Tübitak projeleri ve Ege Üniversitesi kaynaklı BAP Projeleri ile geliştirilen Linux Cluster Bilgisayar Laboratuarı ve altyapısı, birçok sayısal hesap ve simulasyon çalışmaları için uygun ortam ve şartları sağlamaktadır. Laboratuvarda istatistiksel fiziğin en temel araştırma konuları olan nonlineer dinamik sistemler ve karmaşıklık analizleri (kaotik sistemler, senkronizasyon, genelleştirilmiş entropiler, fraktal boyut ve korelasyon analizleri,..), kendiliginden organize kritiklik gösteren stokastik sistemler (deprem, ekonomi, ..), biyolojik sistem analizleri (kanser, kalp ritm ve beyin sinyalleri analizleri,..) yapılmaktadır. Ayrıca tüm bu sayısal analizlerin bir teorik altyapı ile desteklenmesi amaçlı yapılan çalışmalar da labaratuvar çalışmalarıyla paralel olarak yine istatistik fizik araştırma grubu tarafından yürütülmektedir.

 

Laboratuvarda bulunan sistemler:

 

10 adet 64 bitlik (5 adet i7, 5 adet Pentium Core 2 Duo) hesap ucu (compute node), bir adet sunucu, bir yazıcı ve bir 20kVluk kesintisiz güç kaynağından oluşan Linux Cluster Bilgisayar Laboratuvarı.

 

İletişim: Prof. Dr. Uğur Tırnaklı

 

 

 

İnce Film Araştırma Laboratuvarı

İnce Film Kaplama Laboratuvarında "Termal Buharlaştırma Sistemi" kullanılarak farklı taşıyıcılar (substrate) (cam, Si v.b..) üzerinde metal filmler kaplanabilmektedir. Buharlaştırma sistemine bağlı film kalınlık osilatör ve ekipmanı kullanılarak filmi kaplanan malzemenin kalınlığı buharlaştırma sırasında ölçülebilmekte dolayısıyla istenilen kalınlık değerlerinde ince filmler kontrollü olarak taşıyıcı üzerinde biriktirilebilmektedir. Katıhal laboratuvarımızda ise, anodik aluminyum oksit (AAO) gözenekli silisyum kalıplar kullanılarak elektrodepozisyon yöntemi ile üretilen nanotel, nanoparçacık ve nanoçubuk gibi metalik nanoyapıların yapısal, elektriksel, optiksel özelliklerinin incelenmesi üzerine çalışmalar da yürütülmektedir.Ayrıca bu laboratuvarda, elde edilen filmlerin elektriksel karakterizasyonu yapılabilmektedir. Laboratuvarda mevcut Kriyostat sistemi kullanılarak, film örneklerin 100 ile 900 K sıcaklık bölgesinde özdirenç ölçümleri alınabilmektedir. Dolayısıyla elde edilen filmlerin elektriksel karakterizasyonu yapılabilmekte daha sonra bu çalışmalar, üniversitemiz dışında diğer kurumların araştırma merkezlerinde gerçekleştirilen yapısal, magnetik karakterizasyon çalışmaları ile desteklenmektedir. Son zamanlarda, laboratuvarlarımızda mikroelektronik, optoelektronik ve sensör uygulamalarında artan bir ilgiye sahip olduğu için yukarıda bahsedilen kalıplar üzerinde metal oksit nanoparçacıkların (ZnO, Cu2O, vb.) termal buharlaştırma ve elektrodepozisyon yöntemleri kullanılarak büyütülmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

 

Laboratuvarda bulunan sistemler:

 

Termal Buharlaştırma Sistemi

(Edwards High Vacuum Coating Unit- Model: 12 E3 /1702)

Özdirenç ölçüm sistemi ( kriyostat )

2 adet proses kontrol ünitesi ve tavlama sistemi

Fırın (Karl-Kolb)

FTM 6 Film Kalınlık osilatör ekipmanı

Philips Mikroampermetre (Model 2421-08).

Philips PM 2480 Akım-voltaj kaynağı

PM 2434 DC- Microvoltmetre

Keithley 2000 Multimetre,

Keithley 182 Voltmetre,

Keithley 6485 Pikoampermetre

Yapılan projeler ve çalışmalar:

 

Cam taşıyıcılı tek katlı veya çok katlı metal ince filmlerin üretimi, elektriksel karakterizasyonu,

Termal buharlaştırma ve iyon implantasyon yöntemleri ile büyütülen NiSi2, CrSi2 silisid filmlerin yapısal ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi,

Si taşıyıcılı Ni-Si ve Ag-Ni-Si silisid filmlerin elde edilmesi, elektriksel ve yapısal özelliklerinin incelenmesi,

Bakır nanotellerin Anodik alüminyum Oksit nano kalıplar (AAO) kullanılarak sentezlenmesi ve optik özelliklerinin incelenmesi.

İletişim: Dr. Öğr. Üyesi Özgür Masalcı

 

 

 

 

Nükleer Fizik Araştırma Laboratuvarı

 

 

ÇEVRESEL RADYOAKTIVITE ARAŞTIRMALARI

 

 

 

Gama spektrometresi, detektör kristaline ulaşan gama ışınlarının enerjisiyle orantılı olarak oluşan pulsların bir ön-yükselteç ve yükselteçte işlendikten sonra elde edilen sinyalin analog sayısal dönüştürücüde (ADC) sayısal hale getirilmesi ve çok kanalı analizörün (MCA) hafızasında spektrum olarak kaydedilmesini sağlayan bir sistemdir. Çevresel-jeolojik örneklerde, endüstriyel hammadde ve ürünlerinde düşük doğal radyoaktivite ölçümlerinin de yapıldığı gama spektrometre sistemi 110 mm kalınlıkta kurşun zırh ile zırhlanmış,  yüksek verime sahip 3x3” NaI(Tl) sintilasyon detektörü ve ekipmanlarından oluşmakta olup detektör 137Cs 662 keV gamalar için %7.5 rezülasyona sahiptir. Currie kriterleri uyarınca sistemin 10000s ölçebileceği minimum dedekte edilebilir aktiviteler (MDA): 238U için 1.0 Bq kg-1, 232Th için 1.0 Bq kg-1 ve 40K için 5.0 Bq kg-1 dir.

 

İletişim: Prof. Dr. Füsun Çam

 

 

Sıvı Kristal Araştırma Laboratuvarı

Sıvı Kristal Laboratuarında liyotropik sıvı kristaller araştırılmaktadır. Sıvı kristaller veya başka bir deyişle mezomorfik yapılar (meso=between, morph=form) katı kristal hal ile amorf sıvı hal arasında kalan bir ara faz grubudur. Liyotropik sıvı kristaller iki veya daha çok bileşenli sistemlerdir. Genellikle bileşenin biri amfifil bir molekül diğeri ise polar veya polar olmayan bir çözücüdür. Bu sistemler belli sıcaklık ve belli konsantrasyon aralıklarında çeşitli liyotropik ara fazlar sergilerler. Laboratuarımızdaki araştırmalarda öncelikle amfifilik malzemeler ile ikili ve üçlü sistemler hazırlanıp bunların oluşturduğu liyotropik ara fazlar belirlenmektedir. Daha sonra bu ara fazlara ait morfolojik, mezomorfik, optiksel, elektriksel ve reolojik özellikler incelenmektedir.

 

Laboratuvarda bulunan sistemler:

 

Polarizasyon mikroskobu

Mikrofotoğrafik sistem

Özel ısıtıcı termostat

Özel mekanik düzlem

λ-düzlemler

Sıcaklık kontrol sistemi

İnterferens

Optiksel filtreler

Abbe Refractometer

Thermomix ME+12 V termostat sistemi

Thrulby 1503 dijital multimetre

Diferansiyel Cu-Co termoçift

Krüss Easy Dyne tensiyometre

AND SV-10 viskozimetre

 

 

İletişim: Prof. Dr. Mustafa Tepe, Doç. Dr. ilbeyi Avcı

 

 

 

Süperiletkenlik-Kuantum Aygıt Laboratuvarı

Laboratuvarda YBCO süperiletken kuantum aygıtlar (SQUIDs-Josephson Junctions) üzerine araştırmalar yürütülmektedir.

 

İletişim: Prof. Dr. Mustafa Tepe, Doç. Dr. ilbeyi Avcı

 

 

 

Optik Malzeme Araştırma Laboratuvarı (OMAL)

Optik Malzeme Araştırma Laboratuvarında (OMAL) ileri optik malzeme ve nanomalzeme sentezi üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Optik malzemeler, mor ötesi (UV), görünür (VIS) veya kızılötesi (IR) spektral bölgelerindeki elektromanyetik radyasyonu değiştirme veya kontrol etme özelliği olan malzemeler olarak tanımlanabilir. Üretilen malzemelerin optik, yapısal ve termal karakterizasyonu ve lüminesans spektroskopisi özellikleri incelenerek optik ve fotonik uygulamalarında özellikle manyeto-optik epitaksiyal filmler için taban olarak, beyaz ışık emisyon diyotlarında (WLEDs) ve Lazer ortamında kullanılmak üzere nano boyutta lüminesant malzeme ve fosfor geliştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışılan malzemeler arasında nadir toprak ve geçiş metal elementi katkılı oksitler, seramikler ve kristal nanotozlar bulunmaktadır.

 

İletişim: Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra Örücü

 

 

 Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ